Ndërmarrja Publike Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë

Ndërmarrja Publike Ndërkomunale NPN Proaqua Strugë është themeluar në bazë të Marrëveshjes, së rregjistruar nën nr. 07-821/6  në 15.12.1998 në Komunën e Strugës, dhe numër 07-793/1 në 15.12.1998 në Komunën e Ohrit, ndërmarrja themelohet me qëllim që të mundësohet integrimi i rrjetit primar, sekundar, mbrojtja e Liqenit të Ohrit dhe rregullimi i furnizimit me ujë në një organizatë të përbashkët.

Lexo më shumë

Aktivitetet

NP Ujësjellës dhe kanalizim – Strugë i kryen aktivitetet në vijim:

  • Mbledhjen e ujit

  • Distribuimin e ujit

  • Dërgimin me rrjetin e kanalizimit rrugor, pastrimin dhe lëshimin në recipient

  • Largimi dhe lëshimi i ujrave atmosferik , gjegjësisht pranimi i ujrave atmosferike nga rreshjet urbane , dërgimi në rrjetin e kanalizimit dhe lëshimi në recipient.

  • Pastrimin e ujit

  • Largimin dhe pastrimin e ujrave të zeza nga lidhjet shtëpiake në rrjetin e kanalizimit në oborr

Lexo më shumë

Keni Pyetje?

Na kontaktoni