ЈП Водовод и Канализација – Струга

Меѓуопштинското јавно претпријатие МЈП ПРОАКВА е основана врз основа на Спогодба, заведена под број 07-821/6 од 15.12.1998г во Општина Струга и број 07-793/1 од 15.12.1998г во Општина Охрид. Јавното претпријатие е формирано со цел да се овозможи интегрирање на примарната и секундарната мрежа, заштита на Охридското Езеро и регулирање на водоснабдувањето во една заедничка организација.

Читај Повеќе

Активности

ЈП Водовод и Канализација – Струга ги врши следнива активности:

  • Собирање на водата

  • Дистрибуција на водата

  • Одведување  испуштање на атмосферски води, односно прифаќање на атмосферски води од урбани површини, одведување со канализациона мрежа и испуштање во реципиент.

  • Пречистување на водата

  • Одведување и пречистување на отпадни води од куќниот приклучок на дворната канализациона мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, и испуштање во реципиент.

Читај Повеќе

Имате Прашања?

Контактирајте не