Verifikim i Ujëmatësit

Vërejtje: Kërkesa e Konsumatorit do të shqyrtohet me kusht që ai të këtë paguar të gjitha faturat e pakontestueshme apo të këtë nënshkruar Marrëveshje për Pagese me Kompaninë!

Unë pajtohem që ti paguajë shpenzimet e demontimit dhe testimit të ujëmatësit sipas tarifave në fuqi të NPN Proaqua Strugë në rast se me testimin e ujëmatësit konstatohet se saktësia e matjes së tij është brenda kufijve të përcaktuar me Ligj.