KËRKESA PËR AKSES TË LIRË DERI TE INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK

 

Formular-Kërkesë për akses të lirë deri te informaconet me karakter publik

Kërkesë nr.1

Kërkesël nr.2

Kërkesë nr.3

Kërkesë nr.4