RAPORT VJETOR PËR AKSES TË LIRË DERI TE INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK

 

Raport Vjetor (01.01.2022-31.12.2022)

Raport Vjetor (01.01.2021-31.12.2021)